Profesní školení

Pravidelné školení

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení je pouze teoretické, probíhá tedy formou výuky.

Pravidelné školení probíhá vždy v pětiletých cyklech. Během tohoto řidič absolvuje celkem 35 hodin výuky, rozděleným do ročních kurzů v rozsahu sedmi hodin.

Podmínky

  • Podání písemné žádosti v patřičném předstihu, jelikož seznam řidičů musí být odevzdán nejpozději 5 pracovních dnů před konáním školení krajskému úřadu za účelem kontrolní činnosti.
  • Být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a průkazu profesní způsobilosti řidiče (nelze tedy absolvovat pravidelné školení v době zákazu řízení, nebo vybodování).
  • Respektovat §48 odst. 2 zákona 247/2000Sb., zejména poslední věta. Výklad zákona MDČR

Na závěr prvního pravidelného školení obrží řidič potvrzení o absolvovaném školení s příslušným záznamem. Toto potvrzení pak předkládá na dalším pravidelném školení k provední záznamu.

Pátý rok platnosti Průkazu profesní způsobilosti řidiče musí být provedeno pravidelné školení v dostatečném předstihu před datem ukončení platnosti tohoto průkazu. Průkaz se vydává centrálně a na jeho vydání je stanoveno zákonem 20 dní. Nesplnění této podmínky jde k tíži řidiče, který musí mít k řízení u sebe platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Důležitý odkaz pro hasičské sbory všech typů.


KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY